ارسال رزومه

توجه
متقاضي محترم، در صورتيكه اطلاعات سوابق تحصيلي،كاري و آموزشي شما به همراه اطلاعات اصلي در فرم هاي مربوطه تكميل نگردد، درخواست استخدام شما بررسي نخواهد گرديد. لذا خواهشمند است به الصاق رزومه اكتفا ننموده و اطلاعات درخواستي را با جزئيات تكميل نمائيد.